วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึงตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์
จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นที่วัตถุประสงคทางการศึกษาที่สามาถวัดได้อย่างถูกต้องและแน่นนอน มีการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้มากกว่ายึดเนื้อหาวิชามีการใช้การศึกษาเชิงปฏิบัติโดยผ่านการวิเคราะห์และการใช้โสดอุปกรณ์รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนต่างๆ ในลักษณะของสื่อประสมและการศึกษาด้วยตนเอง